Persoonsgegevens

Praktijk voor kinderfysiotherapie Eindhoven Noord hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy statement willen we informatie geven over welke gegevens wij verwerken en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en medische gegevens. Praktijk voor kinderfysiotherapie Eindhoven Noord houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Medische gegevens

Gegevens over de gezondheidstoestand van uw kind zijn bijzondere persoonsgegevens en daar gaan wij zo zorgvuldig mogelijk mee om.

Als uw kind cliënt wordt in praktijk voor kinderfysiotherapie Eindhoven Noord nemen wij uw persoonlijke gegevens op in onze administratie en maakt uw kinderfysiotherapeut een dossier. Dit is een wettelijke plicht. Bij uw eerste bezoek zijn wij genoodzaakt om het Burgerservicenummer van uw kind te verifiëren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Hier wordt echter geen kopie van gemaakt.

Het dossier van uw kind bevat informatie die noodzakelijk is voor een zorgvuldige beoordeling van de gezondheidstoestand en gegevens over het uitgevoerde onderzoek en behandelingen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, consultatiebureauartsen, ziekenhuizen, etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is en met uw medeweten. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Praktijk voor kinderfysiotherapie Eindhoven Noord houdt zich aan de wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers van 20 jaar na afloop van de behandeling. 

Privacy in praktijk voor kinderfysiotherapie Eindhoven Noord

Uw kind heeft het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld en gehoor van anderen. Praktijk voor kinderfysiotherapie Eindhoven Noord doet haar best uw privacy te waarborgen.  Wilt u meer privacy in een bepaalde situatie, geef dit dan aan bij uw behandelend kinderfysiotherapeut. Zij doet haar best u zoveel mogelijk privacy te bieden.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met uw behandelend kinderfysiotherapeut of onze secretaresse.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als Praktijk voor kinderfysiotherapie Eindhoven Noord zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Contactgegevens

Praktijk voor kinderfysiotherapie Eindhoven Noord
Barrierweg 3e
5622 CL Eindhoven
Tel: 040-2440131
info@kinderfysio.eu